Slovníček pojmů

Slovník pojmu
Bezdrátové pripojení: využívá bezdrátového prenosu informací pomocí rádiových vln, mikrovln, infracerveného zárení a jiných typu
elektromagnetických ci akustických vln k vzájemnému propojení koncových zarízení (napr. pocítace, tiskárny apod.) nebo
k propojení sítí LAN nebo jejich cástí v rámci firmy. Bezdrátové pripojení zahrnuje zejména technologie Wi-Fi a Bluetooth.
CRM (Customer Relationship Management): manažerský informacní systém, který se používá pro správu a využití informací
o zákaznících (koordinaci vztahu podniku se zákazníky). Tento systém je založen na intenzivním využití informacních technologií
a umožnuje sber, integraci, zpracování a analýzu informací týkajících se zákazníku.
Digitální okruh: digitálne fungující datový okruh pronajatý od telekomunikacních operátoru sloužící potrebám pripojení k internetu.
Doména (internetová doména/doménové jméno): jednoznacný identifikátor (jméno) pocítace nebo pocítacové síte pripojené
k internetu. Doménové jméno je tvoreno posloupností nekolika cástí oddelených teckami. Príkladem doménového jména je zápis
www.czso.cz. Doména se registruje u registracní autority, která je poverena správou príslušných domén nejvyššího rádu (Top Level
Domain, TLD). Doména nejvyššího rádu popisuje rozdelení na zeme (národní ci nadnárodní domény) ci obecné skupiny organizací
nebo subjektu (generické ci jiné domény).
DSL (Digital Subscriber Line) príp. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line): souhrnné oznacení pro digitální technologii
umožnující realizovat vysokorychlostní datové prenosy na úcastnických telefonních prípojkách.
Elektronická faktura (e-faktura; strukturovaná faktura): faktura, v níž jsou veškeré údaje v digitálním formátu a mohou být
automaticky zpracovatelné. Specifickou vlastností e-faktury je možnost automatizace jejího zpracování. Elektronická faktura je
automaticky prenesena od výstavce faktury ci poskytovatele služeb prímo k príslušnému príjemci faktury do jeho aplikací. Formáty
faktury mohou být EDI, XML (v Ceské republice napríklad formát ISDOC), prípadne proprietární formáty jednotlivých výrobcu
fakturacního software.
Elektronická výmena dat mezi dvema a více subjekty: prenos strukturovaných zpráv (napr. objednávek, faktur, platebních
príkazu, úcetních dokladu, katalogových listu apod.) mezi dvema pocítacovými aplikacemi, realizovaný v predem dohodnutém
formátu datových zpráv založených na standardech umožnujících jejich automatické zpracování (EDI, EDIFACT, ODETTE,
EANCOM, XML, cXML, ebXML apod.) ci proprietárních formátech (nejsou standardizovány, ale strany se na nich dohodnou)
a uskutecnený pres internet nebo jiné pocítacové síte.
Elektronické obchodování (e-commerce); nákup nebo prodej (zadání nebo akceptace objednávek): pres internet nebo ostatní
pocítacové síte (privátní mezipodnikové informacní síte) prostrednictvím webových stránek (web e-commerce) nebo pomocí
elektronické výmeny dat (EDI commerce), a to bez ohledu na zpusob platby nebo realizace dodávky. Nezahrnují se zde nákupy ci
prodeje realizované na základe objednávek, které byly pripraveny z informací získaných na internetu, ale podány ci obdrženy
klasickou cestou (telefon, fax, písemná objednávka) nebo prostrednictvím e-mailu.
ERP (Enterprise Resource Planning): klícová aplikace v rámci podnikového informacního systému, která integruje a automatizuje
hlavní podnikové procesy související s produkcními cinnostmi podniku. Typicky se jedná o výrobu, logistiku, nákup, sklady, prodej,
distribuci, správu majetku, fakturaci a úcetnictví. ERP zpracovává znacnou cást transakcí v podniku a umožnuje prístup
k aktualizovaným údajum pomocí jednotné databáze, která zaznamenává každou informaci pouze jednou.
Extranet: webová stránka nebo rozšírení intranetu využívající verejné telekomunikacní síte k bezpecnému sdílení informací
a realizaci operací s dodavateli, prodejci, partnery, zákazníky a jinými podnikatelskými subjekty. Na extranet muže být pohlíženo
jako na cást podnikové síte, která je rozšírena za hranice organizace.
Integrace vnitropodnikových procesu: automatické sdílení/propojení (soucasná dostupnost) informací o zadaných nebo prijatých
objednávkách s ostatními informacními systémy (výroba, logistika, distribuce, správa majetku, prodej, fakturace, úcetnictví apod.)
prostrednictvím informacního systému propojujícího ruzné podnikové funkce (napr. ERP nebo CRM) nebo jednotné databáze
(datový sklad) urcené pro softwarové aplikace (informacní systémy) podporující ruzné podnikové funkce ci pomocí elektronické
výmeny dat mezi softwarovými aplikacemi (informacními systémy) podporujícími ruzné podnikové funkce.
Intranet: interní pocítacová sít poskytující obsah a služby výhradne uvnitr firmy (zamestnancum, vedení apod.), jež není prístupná
externím subjektum. Jde nejcasteji o interní webové stránky a jejich aplikace.
Kancelárský software: patrí sem nejruznejší kancelárské programy, obvykle textový procesor, tabulkový procesor, nástroj na
tvorbu prezentací ci databázový systém, nekdy také grafické editory. Nejznámejší je Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,
Access apod.), v poslední dobe získávají oblibu „open source“ kancelárské softwary, které jsou zcela zdarma (napr. LibreOffice,
dríve Open Office).
Podnikové informacní systémy: aplikace, které podporují agendy a procesy v oblastech financního rízení, rízení lidských zdroju,
výroby, skladového hospodárství, obsluhy a vyhledávání zákazníku nebo dodavatelského retezce. Nejcasteji jde o systémy
kategorie ERP, CRM, SCM, WMS, úcetní programy a další.
Úplné elektronické podání: podání, které je vyrízeno bez nutnosti použití papírové formy dokladu a osobní návštevy úradu státní
správy.
Velká data (Big Data): obrovské množství dat, které lze systematicky získávat z ruzných zdroju a následne je pomocí ruznorodých
technologií analyzovat a vyhodnocovat. Mezi základní charakteristiky velkých dat patrí jejich obrovský objem, jejich ruznorodost
(muže jít o texty, hlasy, záznamy o pohybu apod.) a predevším pak rychlost. Ohromný nárust zpracovávaných dat je zpusobený
predevším tím, že drtivá vetšina dat nevzniká rucne, ale automaticky uvnitr softwarových systému i prostrednictvím
specializovaného hardwaru. Príkladem velkých dat muže být automatické zaznamenávání informací o dopravní situaci nebo treba
lékarských údaju pri poskytování zdravotní péce. S velkými daty se mužeme setkat v ruzných oborech podnikání.
Vysokorychlostní internet: prístup s nominální rychlostí alespon 256 kb/s smerem k úcastníkovi (download) prostrednictvím
nejruznejších technologií (xDSL vedení, TV kabel, optické vedení, bezdrátová technologie, mobilní prístup).
Wiki (Wikipedia): oznacení webových stránek casto oznacovaných jako internetová encyklopedie. Oproti blogum (což jsou
internetové deníky, jejichž obsah muže menit pouze „majitel“ daného blogu) muže dokumenty „wiki“ upravovat v podstate kdokoliv
s prístupem na daný web.

Cloud computing je metoda prístupu k využití výpocetní techniky, která je založena na poskytování sdílených
výpocetních prostredku a jejich využívání formou služby. Jedná se o poskytování/využívání programu a služeb
uložených na serverech na internetu, kdy je prístup k nim umožnen napríklad pomocí webového prohlížece. Pokud je služba placená, neplatí uživatel za vlastní software, ale pouze za jeho využití.